Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Budgethulp Groningen

Artikel 1. Definitie
1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: mevrouw N. Luppens, handelend onder de naam Budget Hulp Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 82218579, die in deze algemene voorwaarden verder wordt aangeduid als: opdrachtnemer.
1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere natuurlijke persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: Iedere verwijzende organisatie, instelling of particulier persoon die een cliënt verwijst naar opdrachtnemer en die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan: De overeenkomst tussen opdrachtgever of cliënt en de opdrachtnemer waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening.
1.5 Onder budgetplan wordt verstaan: Opgesteld plan voor het beheer van het ontvangen inkomen, de te verrichten betalingen, de reserveringen en het leefgeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle opdrachten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is.
2.2 De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.
2.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever of cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever of cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De offerte is 14 dagen geldig na de datum waarop het aanbod is uitgebracht, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of de overeenkomst van budgetcoaching, budgetbeheer of thuisadministratie door de opdrachtgever of cliënt. De opdrachtnemer begint met de werkzaamheden na ondertekening van de overeenkomst. Opdrachtnemer of cliënt behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.
3.3 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever of cliënt verstrekte informatie, waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en de volledigheid hiervan.
3.4 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden indien die schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever of cliënt zijn overeengekomen.
3.5 De verplichtingen van opdrachtnemer gaan nooit verder dan die door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever of cliënt algemeen
4.1 Opdrachtgever of cliënt zal opdrachtnemer tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Opdrachtgever of cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook als deze afkomstig zijn van derden.
4.3 Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever of cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt of opdrachtgever en is opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Medewerking door cliënt bij budgetbeheer
5.1 De cliënt dient zorg te dragen dat zijn inkomen op de beheerrekening bij de opdrachtnemer wordt gestort.
5.2 Ten uitvoering van artikel 5.1 zal de cliënt de opdrachtnemer machtigen om zijn inkomen te ontvangen.
5.3 Bij budgetbeheer zal na tekenen van een overeenkomst of beschikking een bankrekening(en) worden geopend, ook wel de beheerrekening (en eventueel leefgeldrekening) genoemd. De rekening(en) staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer.
5.4 Ten uitvoering van artikel 5.3 zal de cliënt de opdrachtnemer machtigen over het beheer van de beheerrekening.
5.5 Op de beheerrekening zullen alle inkomsten en uitgaven, op basis van het vastgesteld budgetplan, van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks of maandelijks overgemaakt op de (eventueel al bestaande) leefgeldrekeningrekening bij cliënt.
5.6 De cliënt is bevoegd te allen tijde zijn machtigingen in te trekken.
5.7 De cliënt dient er te allen tijde voor te zorgen, dat de beheerrekening een toereikend saldo heeft om de overeengekomen betalingen ten laste van de rekening te kunnen verrichten.
5.8 Veranderingen in de persoonlijke en financiële omstandigheden van de cliënt zijn van belang voor de inhoud van het budgetplan en daarmee voor de uitvoering van het beheer door de opdrachtnemer. De cliënt is dan ook verplicht deze wijzigingen direct aan de opdrachtnemer door te geven, zodat het budgetplan kan worden aangepast.
5.9 De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe)schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een (leefgeld)bankrekening(en) en/of girorekening(en).
5.10 De cliënt draagt er zorg voordat alle gegevens, welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het diens oordeel adequaat uitvoeren
van haar werkzaamheden, in de gewenste vorm in het bezit komen van de opdrachtnemer.
5.11 De cliënt staat in voor het tijdig leveren van de door hem te verstrekken gegevens.
5.12 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst algemeen
6.1 Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek. Deze vindt voorafgaand aan de offerte plaats en is niet kosteloos. In het intakegesprek worden de mogelijkheden onderzocht door de opdrachtnemer en de opdrachtgever of cliënt. Besproken wordt de concrete hulpvraag, de persoonlijke behoefte en verwachtingen van de opdrachtgever of cliënt ten aanzien van de vraag en het budgetbeheer, coaching/ thuisadministratie traject of advies, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanning. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na het intakegesprek te beslissen dat zij ten aanzien van de opdrachtgever of cliënt geen overeenkomst zal aangaan met de beoogde opdrachtgever of cliënt.
6.2 Wanneer opdrachtnemer, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om welke reden dan ook, de opdrachtgever of cliënt niet verder te kunnen coachen, begeleiden of adviseren, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching/begeleiding/advisering afgerond. Andersom, als blijkt dat de opdrachtgever of cliënt zich onvoldoende gesteund voelt in het proces, kan de opdrachtgever of cliënt te allen tijde de relatie verbreken. Dit besluit wordt in een afrondend gesprek toegelicht.
6.3 De opdrachtgever of cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten ten aanzien van de coaching. De opdrachtgever of cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het budgettaire advies.
6.4 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Echter, gezien de aard van de diensten kan zij geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.
6.5 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever of cliënt, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bijdraagt aan een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
6.6 Opgegeven termijnen voor de levering van de diensten door opdrachtnemer dienen slechts als richtlijn.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst bij budgetbeheer
7.1 Opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt een budgetplan op.
7.2 De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.
7.3 Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de opdrachtgever met elkaar in evenwicht te zijn.
7.4 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in het budgetplan door te voeren voor zover deze betrekking hebben op automatische wijzigingen in de te verrichten betalingen als gevolg van periodieke verhogingen.
7.5 In het kader van budgetbeheer is geen roodstand mogelijk. De opdrachtnemer informeert de cliënt over een ontoereikend saldo.
7.6 De opdrachtnemer is verplicht de cliënt op zijn verzoek inzage te geven in het verloop van de beheerrekening.

Artikel 8. Dienstverlening
8.1 Er is sprake van Budgetbeheer, als de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever of cliënt een onbeperkt aantal betalingen verricht op basis van het vastgestelde budgetplan.
8.2 Bij budgetcoaching worden de werkzaamheden verricht, zoals die in de overeenkomst zijn bepaald.
8.3 Bij thuisadministratie worden de werkzaamheden verricht, zoals die in de overeenkomst zijn bepaald.

Artikel 9 Wijzigingen en meerwerk
9.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door opdrachtnemer slechts worden verricht, als door partijen een nadere overeenkomst is getekend. Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever of cliënt worden vergoed volgens de dan geldende tarieven van opdrachtnemer.
9.2 Opdrachtgever of cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
9.3 Indien een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen aan de opdrachtgever te voldoen, is opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 10 Tarieven en betalingen
10.1 Met de opdrachtgever of cliënt kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per soort product/dienst, per uur, per dagdeel, per dag of per opdracht overeenkomen. De opdrachtnemer zal in de offerte een inschatting geven van het verwachte aantal benodigde uren en gesprekken inzake budgetcoaching. Deze indicatie is niet bindend.
10.2 Alle particulier tarieven zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten binnen een straal van 20 km.
10.3 Vindt de coaching of begeleiding plaats buiten een straal van 20 km vanaf het kantooradres, dan is de opdrachtgever of cliënt een vergoeding verschuldigd van € 0,19 per gereden kilometers.
10.4 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever of cliënt uiterlijk na afloop van de kalendermaand, een factuur sturen voor de geleverde uren/diensten van die maand.
10.5 De kosten voor het budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt per de 1e van de maand (betreft de maand) en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door de budgetbeheerder. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven, moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de budgetbeheerder voldaan worden.
10.6 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. De tariefaanpassingen zullen tijdige worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever of cliënt in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefaanpassing.
10.7 Opdrachtgever of cliënt dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, door overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur.
10.8 Indien opdrachtgever of cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient hij dat binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk gemotiveerd aan opdrachtnemer te melden. Indien opdrachtgever of cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.
10.9 Indien de opdrachtgever of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is de opdrachtgever of cliënt in verzuim zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever of cliënt is, dan de wettelijke rente verschuldigd.
De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door de opdrachtnemer niet tijdig van de opdrachtgever of cliënt ontvangen betalingen, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever of cliënt.
10.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. De afmelding dient tenminste 24 uur voor de afspraak ontvangen te zijn. Dit kan zowel telefonisch als per email. Tel: 06-19626078, mail: info@budgethulpgroningen.nl

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de opdrachtgever of cliënt door toedoen van opdrachtnemer bij het uitvoeren van de dienstverlening lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
11.2 Opdrachtgever of cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.
11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever of cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op opdrachtgever of cliënt.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Alles wat in het contact tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Opdrachtnemer treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten, bijvoorbeeld naar de werkgever. Alleen de opdrachtgever of cliënt zelf heeft het recht te beslissen wat naar buiten komt. Hij kan daartoe in goed overleg de opdrachtnemer machtigen.
12.2 De opdrachtgever of cliënt machtigt opdrachtnemer tot het opvragen en uitwisselen van gegevens bij derden, voor zover die nodig zijn om het ingezette budgetbegeleidingstraject uit te voeren. Opdrachtgever of cliënt zal hiertoe een machtigingsformulier ondertekenen.

Artikel 13 Beëindiging overeenkomst
13.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de opdrachtgever of cliënt op te schorten en/of te ontbinden indien:
a) De opdrachtgever of cliënt komt te overlijden.
b) De opdrachtgever of cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen.
c) De opdrachtgever of cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haarverplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt.
13.2 De cliënt kan de overeenkomst voor budgetbeheer middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van een volle kalender maand.
13.3 In geval van voortijdige opzegging bij budgetbeheer is opdrachtnemer gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de
afwikkeling van het clientendossier  en zullen in mindering gebracht worden op het dan uitstaande saldo van de beheerrekening. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten, binnen 8 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan worden.

Artikel 14 Geschillen
14.1.  Op de overeenkomst tussen opdrachtgever of cliënt en opdrachtnemer waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
14.3. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of
voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter.

Artikel 15 Slotbepaling
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 15 april 2021 en gelden voor onbepaalde tijd.
15.2 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden die op de website www.budgethulpgroningen.nl vermeld staan.
15.3 Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel de vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel de vernietigende bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, de strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
15.4 Opdrachtgever of cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.