Selecteer een pagina

Privacybeleid Budgethulp Groningen

Budget Hulp Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevensverwerking cliënten
Budget Hulp Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en – plaats
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • Bsn nummer, polis- of klantnummer (zorg)verzekeraars
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en informatie over kinderen voor zover nodig
 • Bankrekeningnummer
 • Inkomensgegevens
 • Uitgavengegevens
 • Gegevens met betrekking tot het vermogen en schulden
 • Gegevens van uw partner, kinderen of eventuele overige inwonende
 • Eventuele overige gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden


Grondslag voor verwerken en opslaan van deze persoonsgegevens in het kader van het budgetbeheer, budgetcoaching en thuisadminsitratie is dit de overeenkomst.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Budget Hulp Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u thuis uit te kunnen voeren
 • Facturering en incasso
 • Verbetering van onze diensten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het aangaan en uitvoeren van financiële diensten in het bijzonder budgetbeheer, budgetcoaching en thuisadministratie. Deze verwerkingen gebeuren op basis van een wettelijke verplichting en/of op basis van een contractuele verplichting (overeenkomst)

Geautomatiseerde besluitvorming

Budget Hulp Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een mens daartussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Budget Hulp Groningen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Het bewaren van
persoonsgegevens kan nodig zijn op de taken goed uit te kunnen oefenen of om een wettelijke verplichting na te kunnen leven.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden
Budget Beheer Groningen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Budget Hulp Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Budget Hulp Groningen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@budgethulpgroningen.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
Budget Hulp Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@budgethulpgroningen.nl

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging Privacyverklaring
Budget Hulp Groningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele bijgewerkte versie van de Privacyverklaring vindt u op mijn website.